Vakvezető Kutyakiképző Iskola, Rotary Club - Mercedes kisbusz átadás
2004 április 3.

A Rotary International közel másfélmillió tagot számláló világszervezet. Tagjai szakmai és magánéletükben magas etikai mércét helyeznek maguk elé. Arra törekszenek, hogy a világban minél nagyobb teret kapjon a megértés és a jószándék, elősegítsék az emberek és népek kö-zötti barátságot, igazságosságot. Karitatív tevékenységük a tagok saját munkájára és anyagi erejére támaszkodik.

A Budapest - Budavár Rotary Club 1990-ben alakult, 33 tagja van, emberbaráti tevékeny-ségének egyik kiemelt célja a vak és látássérült emberek életének megsegítése. Ennek jegyé-ben zajlik a "Tapintható Láthatatlan" projekt is, azzal a céllal, hogy bemutassanak egy-egy híres, szép teret, ezzel látássérült embertársainknak nyújtsanak megélhető térélményt, ismeret-terjesztést, és közvetlen eszközként járuljanak hozzá a látássérültek tájékozódásához. Eddig három ilyen objektum valósult meg, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, a Szent-háromság téren, és a Stefánia úton a Magyar Állami Földtani Intézetet ábrázoló. Most készül-nek a tervei a Budavár dunai panorámáját bemutató tapintható domborműnek, ami a Vigadó téren áll majd. A vak emberek számítógépen való munkáját teszi lehetővé az un. "vario paddy", amiből két darabot szereztünk be az idén.

Nemzetközi összefogás eredménye, hogy a németországi 1830 sz. Rotary District Németor-szág - Magyarország Országbizottsága (Länderausschuß Deutschland - Ungarn), a Budapest-Budavár RC, továbbá a Rotary Németország Közösségi Szolgálati Szövetsége (Rotary Deutschland Gemeindedienst e. Düsseldorf.) egy MERCEDES kisbuszt adományoztak a Magyar Vakok és Gyengénlátók Szövetségének Vakvezető Kutyakiképző Iskolája szá-mára. A kisbusz megvásárlását támogatta a nemzetközi Rotary Alapítvány is.

A Vakvezető Kutyakiképző Iskola 1977 óta működik Budapesten. Évente 15 - 20 segítő tár-sat képeznek ki vak emberek számára, olyan társat, aki jelentősen megkönnyíti, függetlenebbé teszi a nem látó ember életét. Társ, aki segít munkába járni, kikerülni az oszlopot, megállni, ha tilost mutat a lámpa, kikerülni gödröt, árkot, figyelmeztetni veszélyre, megvédeni a kiszol-gáltatottságtól. Ez a feladat természetesen egy tudományosan megalapozott, komplex tenyész-tési, nevelő, előkészítő és átadó, valamint utógondozó program keretében zajlik. Ebben a fo-lyamatban tanulja meg a kutya például, hogy milyen magas egy ember (!) és tesz szert azokra az ismeretekre, amik a munkája során szükségesek. A következő lépés a gazda és a kutya ösz-szeismerkedése és ha jó barátságba kerülnek, kezdődik a közös munka, ami közlekedésbizton-sági vizsgával és az otthoni, illetve munkahelyi környezetbe való betanulással. Ezt segíti a Mercedes kisbusz, a kutyák és gazdáik szállításával.

A kisbusz ünnepélyes átadása 2004 április 3-án 11 órakor volt a Kutyakiképző Iskolában.

Az átadás után kennel látogatás és látványos kutya bemutatót adott a megjelenteknek az iskola.

A kisbuszt a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének főtitkára Erhartné Dr. Molnár Katalin, főtitkár asszony vette át. Az átadó a németországi Rotary szervezetek részéről dr. Vízkelety György, a Budapest Budavár RC részéről ifj. Falvy Zoltán soros elnök voltak. Az átadás házigazdája: Vasteleki Péter az Iskola vezetője.

Az ünnepséget megtisztelte a jelenlétével Ursula Seiler-Albring asszony, Németország Budapesten akkreditált nagykövete.